Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet tussen de onderstaande veelgestelde vragen, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris mevr. A. Raijmakers via a.raijmakers@overbetuwe.nl.

Wat kosten de onderzoeken en wie betaalt ze?

De Rekenkamer beschikt, vanuit de jaarlijks door de raad vastgestelde begroting, over een structureel budget van circa € 45.000 per jaar. Hieruit worden de kosten van de uitvoering van onderzoeken gedekt die ofwel in eigen beheer worden uitgevoerd, ofwel met de hulp van ingehuurde externe expertise. Jaarlijks verantwoordt de Rekenkamer de besteding van haar budget in haar jaarverslag.

Wie controleert de Rekenkamer?

De Rekenkamer legt haar onderzoeksplan jaarlijks ter kennisname voor aan de raad. Vanuit de onafhankelijke positie van de Rekenkamer vraagt de Rekenkamer niet om goedkeuring door de raad. Het jaarverslag van de Rekenkamer wordt aangeboden aan de raad waarop desgewenst door de Rekenkamer in een raadscommissie toelichting kan worden gegeven. Uiteindelijk zijn de raad en de burgers van Overbetuwe de beoordelaars of de Rekenkamer voldoet aan haar doelstellingen.

Hoe krijgt de Rekenkamer alle noodzakelijke informatie?

In de Verordening Rekenkamercommissie is opgenomen dat de Rekenkamer moet kunnen beschikken over alle informatie van het bestuur die zij voor haar onderzoek nodig acht. In de regel richt haar verzoek om informatie zich eerst op de ambtelijke organisatie. Indien dit niet toereikend is, zal zij zich richten tot het College van B & W en de gemeenteraad.

Brengt de Rekenkamer tijdens de uitvoering van een onderzoek hierover informatie uit?

Nee. De resultaten van een onderzoek worden openbaar met de publicatie van het (eind)rapport. Wel kan de Rekenkamer indien gewenst de gemeenteraad tussentijds informeren over de voortgang.

Controleert de Rekenkamer de jaarrekening van de gemeente en de gemeentelijke diensten en bedrijven?

Nee, de controle van de betreffende jaarrekeningen wordt in opdracht van de gemeenteraad door de externe accountant uitgevoerd.

Volg ons