Onderzoeksrapporten

Hieronder vindt u de onderzoeksrapporten van de jaren 2006 tot en met 2022. Hier vindt u een volledig overzicht van publicaties van de Rekenkamer.

Onderzoeksrapporten 2023

-  Op 27 januari 2023 is het Rekenkamerrapport 'Veilig op (de) weg' aangeboden aan de raad. Deze zal in april 2023 besproken worden tijdens de politieke avond.

- Op 26 januari 2023 is aan de raad aangeboden de rekenkamerbrief 'Onderzoek ondersteuning volksvertegenwoordiging'. Inclusief de bijlagen; Verdiepende rapportage DoeMee 2022 en de factsheet DoeMee 2022 Overbetuwe.   

Onderzoeksrapporten 2022

Op 24 mei 2022 worden er 4 rapporten aan de raad aangeboden:

- Rekenkamerrapport van ‘Wet openbaarheid bestuur (Wob) naar Wet open overheid (Woo), incl aanbiedingsbrief en bijlage

-  Rekenkamerrapport ‘Klimaatbeleid in Overbetuwe 2008-2021’, incl aanbiedingsbrief

- Rekenkamerrapport ‘Dorpsprofielen’, incl aanbiedingsbrief

- Rekenkamerrapport (Be)grip op sociaal domein, incl. aanbiedingsbrief

Onderzoeksrapporten 2021

Het rapport 'Overbetuwe uit de schulden (pdf, 3 mb)', inclusief aanbiedingsbrief (pdf, 111 kb) is op 23 maart 2021 aan de raad aangeboden.

Het rapport 'Volwassenheidsonderzoek informatiebeveiliging gemeente Overbetuwe' (pdf, 6,7 mb), inclusief aanbiedingsbrief rekenkamerrapport (pdf, 81 kb) zijn op 2 maart 2021 aan de raad aangeboden.

Onderzoeksrapporten 2020

Het rapport 'Quickscan naar digitale en schriftelijke toegankelijkheid van WMO pagina's op de website en brieven' (pdf, 1,4 mb) is op 17 maart aan de raad aangeboden.

Het RKC-rapport 'Voorbij het opgavegericht werken' (pdf, 861 kb) is op 17 juni 2020 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Het 'rapport 'Ruimtelijke initiatieven beoordeeld' (pdf, 2,6 mb) wordt januari 2021 tere vaststelling aan de raad aangeboden.

Onderzoeksrapporten 2019

Rapport Quickscan duurzaamheid (pdf, 414 kb) (incl aanbiedingsbrief  rapport quickscan duurzaamheden (pdf 77 kb) is in december 2019 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Op 27 november is het ''Onderzoek Sociaal Kernteams' (pdf, 1,2 mb) ter vaststelling aan de raad aangeboden

Het rapport Burgerparticipatie Overbetuwe (pdf, 717 kb) is in de raad van 3 september 2019 vastgesteld.

Onderzoeksrapporten 2018

Op 1 maart 2018 is de Burgerpeiling 'Waar staat Overbetuwe?'(pdf, 671 kb) aangeboden aan de raad.

Op 4 september 2018 is het rapport Nazorgonderzoek' (pdf, 1,8 mb) vastgesteld door de raad.

Onderzoekrapporten 2017

Op 29 november 2017 is de Rekenkamerbrief (pdf, 133 kb) aangeboden aan de raad over voortgang lopende onderzoeken

 Op 28 februari 2017 is de Rekenkamerbrief over oriënterend onderzoek (pdf, 307 kb) naar de wijze waarop de gemeente de bibliotheek aanstuurt via subsidie aan de raad aangeboden.

Op 6 april 2017 heeft de Rekenkamercommissie een brief aangeboden aan de raad met daarin het nawoord op de bestuurlijke reactie op het onderzoek Programmabegroting (pdf, 151 kb) incl. bijlage 'Beoordeling programmabegroting 2017' (pdf, 83 kb).

Onderzoeksrapporten 2016

 1.  Op 6 oktober 2016 heeft de Rekenkamer het onderzoeksrapport Juridische kwaliteit bestemmingsplannen (pdf, 362 kb) aan de raad aangeboden. Dit rapport heeft het karakter van een second opinion op het interne ambtelijke onderzoek ''Bestemmingsplannen in Overbetuwe. Kan het beter?" 
 2.  Op 6 oktober 2016 is de Rekenkamerbrief over de Programmabegroting in relatie tot de overige planning en controlinstrumenten (pdf, 498 kb) aan de raad verzonden.

Onderzoeksrapporten 2015

 1. Op 23 februari 2015 is de Rekenkamerbrief over de Transformatieagenda (pdf, 220 kb) aan de raad verzonden.
 2. Op 12 november 2015 is het rapport Quick scan handhaving monumenten (pdf, 492 kb) door de Rekenkamer aan de raad aangeboden. In deze quick scan is onderzocht welke instrumenten de gemeente heeft ter voorkoming van verloedering van monumenten en hoe daartegen kan worden opgetreden.
 3. Op 12 november 2015 is het rapport Grip van de raad op verbonden partijen (pdf, 1,4 mb) verzonden aan de Raadsleden. Met dit onderzoek is in beeld gebracht welke principes van goed bestuur van toepassing zijn op verbonden partijen in zijn algemeenheid.

Onderzoeksrapport 2014

 1. Op 17 maart 2014 is het rapport van het in 2013 gestarte onderzoek naar kostendekkendheid tarieven riool- en afvalstoffenheffing (pdf, 1,1 mb) per mail aangeboden aan de Raad (aanbiedingsbrief rekenkamerrapport kostendekkendheid (pdf, 187 kb)
 2. Op 14 oktober 2014 is het rapport Zorgen om de dag van morgen? (pdf, 296 kb) per mail aangeboden aan de Raad. Dit betreft een onderzoek naar de decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ. (aanbiedingsbrief rapport Zorgen om de dag van morgen (pdf, 73 kb) en reactie van het college op het rapport Zorgen om de dag van morgen (pdf, 187 kb).

Onderzoeksrapporten 2013

In mei is het in 2012 gestarte onderzoek naar het gemeentelijke handhavingsbeleid Ruimtelijke Regelgeving afgerond en op 3 juni 2013 is het rapport Handhavingsbeleid Ruimtelijke regelgeving (pdf, 470 kb) aangeboden aan de raad. 

Onderzoeksrapporten 2012

 1. De Rekenkamer heeft een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de bedrijventerreinen binnen onze gemeente. Dit onderzoek is in samenwerking geweest met 7 andere gemeenten en is in 2012 afgerond. Kijk hier voor meer informatie en alle rapporten van deelnemende gemeenten.
 2. Naast het onderzoek bedrijventerreinen heeft de Rekenkamer een quick-scan onderzoek uitgevoerd naar de begrotingswijzigingen. De raad heeft op 26 maart 2012 een brief ontvangen met daarin de resultaten van dit onderzoek. 
 3. Als 2e onderzoek heeft de Rekenkamer naar de jaarstukken van 2011 (pdf, 611 kb) gekeken, ook hiervan zijn de resultaten in een brief aangeboden aan de raad. Dit was op 5 juni 2012, zodat raadsleden tijd voldoende hebben deze onderzoeksresultaten mee te nemen voor de behandeling van de jaarstukken tijdens de raadsvergadering van 19 juni 2012.
 4. Zoals aangekondigd in het onderzoeksprogramma 2012 zou de Rekenkamer starten met een onderzoek naar het gemeentelijk handhavingsbeleid en het onderzoek hiervan. Hier vindt u de aanbiedingsbrief aan de raad inclusief de onderzoeksopzet (pdf, 158 kb). Deze is 1 oktober 2012 aan de raad aangeboden.

Onderzoeksrapport 2011

De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft in het laatste kwartaal van 2010 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verantwoording door het college via de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). Hierover is een persbericht (pdf 13 kb) verschenen. De Rekenkamer stuurt aan de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek (pdf, 233 kb) via een aanbiedingsbrief (pdf, 16 kb).

Onderzoeksrapport 2008

Het onderzoek naar de Digitale Dienstverlening van gemeente Overbetuwe is in opdracht van de Rekenkamer Overbetuwe uitgevoerd. Het is uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de Lokale Rekenkamer, een organisatie die op commerciële basis onderzoeken uitvoert en ondersteuning biedt aan gemeentelijke rekenkamers. U kunt de resultaten van het onderzoeksrapport (pdf, 794 kb) lezen en de bijlage van het rapport (pdf, 2,7 mb).

Onderzoeksrapport 2007

Het onderzoek naar de jaarstukken 2005 is door de Rekenkamer in eigen beheer uitgevoerd ter uitvoering van het onderzoeksprogramma 2006. Het rapport van het onderzoek, getiteld Onderzoek jaarstukken 2005 (pdf, 326 kb), is op 4 mei 2007 aangeboden aan de raad.

Onderzoeksrapport 2006

Het onderzoek naar de informatieplicht van het college aan de raad is door de Rekenkamer in eigen beheer uitgevoerd, ter uitvoering van het onderzoeksprogramma 2005. Het rapport van het onderzoek, getiteld Goed geïnformeerd? (pdf, 353 kb), is op 30 mei 2006 aangeboden aan de raad.

Volg ons